โรงเรียนบ้านโคกทราย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 4 0 3 3 0 48
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 5.17 % 5.17 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 19 0 12 3 0 143
ร้อยละ 10.73 % 0.00 % 6.78 % 1.69 % 0.00 % 80.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 23 0 15 6 0 191
ร้อยละ 9.79 % 0.00 % 6.38 % 2.55 % 0.00 % 81.28 %

235 : 23 , 0 , 15 , 6 , 0 , 191...9.79 , 0.00 , 6.38 , 2.55 , 0.00 , 81.28 = 44 : 18.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72%

Powered By www.thaieducation.net