โรงเรียนบ้านโคกทราย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 46
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 7 3 0 0 2 162
ร้อยละ 4.02 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 1.15 % 93.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 8 3 0 0 2 208
ร้อยละ 3.62 % 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.90 % 94.12 %

221 : 8 , 3 , 0 , 0 , 2 , 208...3.62 , 1.36 , 0.00 , 0.00 , 0.90 , 94.12 = 13 : 5.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88%

Powered By www.thaieducation.net