โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 8 1 1 0 0 48
ร้อยละ 13.79 % 1.72 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 4 1 14 0 0 123
ร้อยละ 2.82 % 0.70 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 86.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 12 2 15 0 0 171
ร้อยละ 6.00 % 1.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.50 %

200 : 12 , 2 , 15 , 0 , 0 , 171...6.00 , 1.00 , 7.50 , 0.00 , 0.00 , 85.50 = 29 : 14.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net