โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 13 1 2 0 0 42
ร้อยละ 22.41 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 6 2 18 0 0 116
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 19 3 20 0 0 158
ร้อยละ 9.50 % 1.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 79.00 %

200 : 19 , 3 , 20 , 0 , 0 , 158...9.50 , 1.50 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 79.00 = 42 : 21.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00%

Powered By www.thaieducation.net