โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 13 1 2 0 0 42
ร้อยละ 22.41 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 2 19 0 0 116
ร้อยละ 4.20 % 1.40 % 13.29 % 0.00 % 0.00 % 81.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 19 3 21 0 0 158
ร้อยละ 9.45 % 1.49 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 78.61 %

201 : 19 , 3 , 21 , 0 , 0 , 158...9.45 , 1.49 , 10.45 , 0.00 , 0.00 , 78.61 = 43 : 21.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net