โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 50
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 5 5 20 1 0 130
ร้อยละ 3.11 % 3.11 % 12.42 % 0.62 % 0.00 % 80.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 8 6 23 1 0 180
ร้อยละ 3.67 % 2.75 % 10.55 % 0.46 % 0.00 % 82.57 %

218 : 8 , 6 , 23 , 1 , 0 , 180...3.67 , 2.75 , 10.55 , 0.46 , 0.00 , 82.57 = 38 : 17.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43%

Powered By www.thaieducation.net