โรงเรียนบ้านในควน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 0 2 5 0 13
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 8.00 % 20.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 5 4 13 9 60
ร้อยละ 8.08 % 5.05 % 4.04 % 13.13 % 9.09 % 60.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 13 5 6 18 9 73
ร้อยละ 10.48 % 4.03 % 4.84 % 14.52 % 7.26 % 58.87 %

124 : 13 , 5 , 6 , 18 , 9 , 73...10.48 , 4.03 , 4.84 , 14.52 , 7.26 , 58.87 = 51 : 41.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.13%

Powered By www.thaieducation.net