โรงเรียนบ้านในควน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 6 0 2 6 2 7
ร้อยละ 26.09 % 0.00 % 8.70 % 26.09 % 8.70 % 30.43 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 8 5 4 13 9 59
ร้อยละ 8.16 % 5.10 % 4.08 % 13.27 % 9.18 % 60.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 14 5 6 19 11 66
ร้อยละ 11.57 % 4.13 % 4.96 % 15.70 % 9.09 % 54.55 %

121 : 14 , 5 , 6 , 19 , 11 , 66...11.57 , 4.13 , 4.96 , 15.70 , 9.09 , 54.55 = 55 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net