โรงเรียนบ้านในควน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 25
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 5.13 % 10.26 % 10.26 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 1 4 4 5 8 70
ร้อยละ 1.09 % 4.35 % 4.35 % 5.43 % 8.70 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 3 6 6 9 12 95
ร้อยละ 2.29 % 4.58 % 4.58 % 6.87 % 9.16 % 72.52 %

131 : 3 , 6 , 6 , 9 , 12 , 95...2.29 , 4.58 , 4.58 , 6.87 , 9.16 , 72.52 = 36 : 27.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

Powered By www.thaieducation.net