โรงเรียนบ้านในควน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 3 3 3 0 24
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 2 11 1 0 75
ร้อยละ 3.26 % 2.17 % 11.96 % 1.09 % 0.00 % 81.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 9 5 14 4 0 99
ร้อยละ 6.87 % 3.82 % 10.69 % 3.05 % 0.00 % 75.57 %

131 : 9 , 5 , 14 , 4 , 0 , 99...6.87 , 3.82 , 10.69 , 3.05 , 0.00 , 75.57 = 32 : 24.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.43%

Powered By www.thaieducation.net