โรงเรียนบ้านห้วยด้วน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 21
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 1 0 0 0 5 36
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.90 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 3 0 1 0 5 57
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 7.58 % 86.36 %

66 : 3 , 0 , 1 , 0 , 5 , 57...4.55 , 0.00 , 1.52 , 0.00 , 7.58 , 86.36 = 9 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net