โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 47
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 9.26 % 1.85 % 0.00 % 87.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 1 0 62
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 1.39 % 0.00 % 86.11 %

72 : 3 , 0 , 6 , 1 , 0 , 62...4.17 , 0.00 , 8.33 , 1.39 , 0.00 , 86.11 = 10 : 13.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89%

Powered By www.thaieducation.net