โรงเรียนบ้านลำพิกุล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 51
ร้อยละ 1.82 % 3.64 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 8 3 22 1 0 124
ร้อยละ 5.06 % 1.90 % 13.92 % 0.63 % 0.00 % 78.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 9 5 23 1 0 175
ร้อยละ 4.23 % 2.35 % 10.80 % 0.47 % 0.00 % 82.16 %

213 : 9 , 5 , 23 , 1 , 0 , 175...4.23 , 2.35 , 10.80 , 0.47 , 0.00 , 82.16 = 38 : 17.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84%

Powered By www.thaieducation.net