โรงเรียนบ้านลำพิกุล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 51
ร้อยละ 1.75 % 5.26 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 7 7 25 0 0 123
ร้อยละ 4.32 % 4.32 % 15.43 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 8 10 27 0 0 174
ร้อยละ 3.65 % 4.57 % 12.33 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %

219 : 8 , 10 , 27 , 0 , 0 , 174...3.65 , 4.57 , 12.33 , 0.00 , 0.00 , 79.45 = 45 : 20.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55%

Powered By www.thaieducation.net