โรงเรียนบ้านลำพิกุล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 70
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 11 0 22 1 0 132
ร้อยละ 6.63 % 0.00 % 13.25 % 0.60 % 0.00 % 79.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 13 2 26 1 0 202
ร้อยละ 5.33 % 0.82 % 10.66 % 0.41 % 0.00 % 82.79 %

244 : 13 , 2 , 26 , 1 , 0 , 202...5.33 , 0.82 , 10.66 , 0.41 , 0.00 , 82.79 = 42 : 17.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21%

Powered By www.thaieducation.net