โรงเรียนบ้านลำพิกุล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 3 4 4 1 64
ร้อยละ 1.30 % 3.90 % 5.19 % 5.19 % 1.30 % 83.12 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 11 15 19 5 9 105
ร้อยละ 6.71 % 9.15 % 11.59 % 3.05 % 5.49 % 64.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 12 18 23 9 10 169
ร้อยละ 4.98 % 7.47 % 9.54 % 3.73 % 4.15 % 70.12 %

241 : 12 , 18 , 23 , 9 , 10 , 169...4.98 , 7.47 , 9.54 , 3.73 , 4.15 , 70.12 = 72 : 29.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.88%

Powered By www.thaieducation.net