โรงเรียนบ้านไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 24
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 75
ร้อยละ 4.44 % 3.33 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 1 0 117
ร้อยละ 4.23 % 4.93 % 7.75 % 0.70 % 0.00 % 82.39 %

120 : 6 , 6 , 8 , 1 , 0 , 99...5.00 , 5.00 , 6.67 , 0.83 , 0.00 , 82.50 = 21 : 17.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61%

Powered By www.thaieducation.net