โรงเรียนบ้านไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 23
ร้อยละ 6.90 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 74
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 8.99 % 0.00 % 0.00 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 1 0 116
ร้อยละ 4.26 % 4.96 % 7.80 % 0.71 % 0.00 % 82.27 %

118 : 6 , 6 , 8 , 1 , 0 , 97...5.08 , 5.08 , 6.78 , 0.85 , 0.00 , 82.20 = 21 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73%

Powered By www.thaieducation.net