โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 2 6 0 21
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 6.67 % 20.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 6 6 5 6 2 47
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 6.94 % 8.33 % 2.78 % 65.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 7 6 7 12 2 68
ร้อยละ 6.86 % 5.88 % 6.86 % 11.76 % 1.96 % 66.67 %

102 : 7 , 6 , 7 , 12 , 2 , 68...6.86 , 5.88 , 6.86 , 11.76 , 1.96 , 66.67 = 34 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net