โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 22
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 9 7 7 7 4 38
ร้อยละ 12.50 % 9.72 % 9.72 % 9.72 % 5.56 % 52.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 12 9 8 7 4 60
ร้อยละ 12.00 % 9.00 % 8.00 % 7.00 % 4.00 % 60.00 %

100 : 12 , 9 , 8 , 7 , 4 , 60...12.00 , 9.00 , 8.00 , 7.00 , 4.00 , 60.00 = 40 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net