โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 2 1 3 0 26
ร้อยละ 13.51 % 5.41 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 13 3 5 3 1 55
ร้อยละ 16.25 % 3.75 % 6.25 % 3.75 % 1.25 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 18 5 6 6 1 81
ร้อยละ 15.38 % 4.27 % 5.13 % 5.13 % 0.85 % 69.23 %

117 : 18 , 5 , 6 , 6 , 1 , 81...15.38 , 4.27 , 5.13 , 5.13 , 0.85 , 69.23 = 36 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net