โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 2 1 3 0 23
ร้อยละ 17.14 % 5.71 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 14 3 5 3 1 54
ร้อยละ 17.50 % 3.75 % 6.25 % 3.75 % 1.25 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 20 5 6 6 1 77
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 5.22 % 5.22 % 0.87 % 66.96 %

115 : 20 , 5 , 6 , 6 , 1 , 77...17.39 , 4.35 , 5.22 , 5.22 , 0.87 , 66.96 = 38 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04%

Powered By www.thaieducation.net