โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 4 1 2 0 5
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 31.25 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 4 6 7 4 3 16
ร้อยละ 10.00 % 15.00 % 17.50 % 10.00 % 7.50 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 8 10 8 6 3 21
ร้อยละ 14.29 % 17.86 % 14.29 % 10.71 % 5.36 % 37.50 %

56 : 8 , 10 , 8 , 6 , 3 , 21...14.29 , 17.86 , 14.29 , 10.71 , 5.36 , 37.50 = 35 : 62.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50%

Powered By www.thaieducation.net