โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 4 1 1 0 7
ร้อยละ 23.53 % 23.53 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 5 7 10 4 1 11
ร้อยละ 13.16 % 18.42 % 26.32 % 10.53 % 2.63 % 28.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 9 11 11 5 1 18
ร้อยละ 16.36 % 20.00 % 20.00 % 9.09 % 1.82 % 32.73 %

55 : 9 , 11 , 11 , 5 , 1 , 18...16.36 , 20.00 , 20.00 , 9.09 , 1.82 , 32.73 = 37 : 67.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27%

Powered By www.thaieducation.net