โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 2 8 1 1 25
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 20.51 % 2.56 % 2.56 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 3 3 9 2 1 40
ร้อยละ 5.17 % 5.17 % 15.52 % 3.45 % 1.72 % 68.97 %

58 : 3 , 3 , 9 , 2 , 1 , 40...5.17 , 5.17 , 15.52 , 3.45 , 1.72 , 68.97 = 18 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03%

Powered By www.thaieducation.net