โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 4 1 2 0 4
ร้อยละ 26.67 % 26.67 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 26.67 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 7 10 4 1 12
ร้อยละ 12.82 % 17.95 % 25.64 % 10.26 % 2.56 % 30.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 9 11 11 6 1 16
ร้อยละ 16.67 % 20.37 % 20.37 % 11.11 % 1.85 % 29.63 %

54 : 9 , 11 , 11 , 6 , 1 , 16...16.67 , 20.37 , 20.37 , 11.11 , 1.85 , 29.63 = 38 : 70.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37%

Powered By www.thaieducation.net