โรงเรียนวัดหนองเป็ด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 96.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 6 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.83 % 0.00 % 94.17 %

84 : 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 80...0.00 , 0.00 , 0.00 , 4.76 , 0.00 , 95.24 = 4 : 4.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83%

Powered By www.thaieducation.net