โรงเรียนวัดหนองเป็ด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 19
ร้อยละ 10.71 % 10.71 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 5 9 0 0 38
ร้อยละ 8.77 % 8.77 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 14
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 10 10 15 1 0 71
ร้อยละ 9.35 % 9.35 % 14.02 % 0.93 % 0.00 % 66.36 %

85 : 8 , 8 , 12 , 0 , 0 , 57...9.41 , 9.41 , 14.12 , 0.00 , 0.00 , 67.06 = 28 : 32.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64%

Powered By www.thaieducation.net