โรงเรียนวัดหนองเป็ด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 8 3 9 3 0 46
ร้อยละ 11.59 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 26
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 14 3 12 3 0 95
ร้อยละ 11.02 % 2.36 % 9.45 % 2.36 % 0.00 % 74.80 %

98 : 11 , 3 , 12 , 3 , 0 , 69...11.22 , 3.06 , 12.24 , 3.06 , 0.00 , 70.41 = 29 : 29.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20%

Powered By www.thaieducation.net