โรงเรียนวัดหนองเป็ด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 8 3 9 3 0 46
ร้อยละ 11.59 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 26
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 13 3 11 3 0 97
ร้อยละ 10.24 % 2.36 % 8.66 % 2.36 % 0.00 % 76.38 %

98 : 10 , 3 , 11 , 3 , 0 , 71...10.20 , 3.06 , 11.22 , 3.06 , 0.00 , 72.45 = 27 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62%

Powered By www.thaieducation.net