โรงเรียนบ้านยูงงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 2 4 3 4 21
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 10.53 % 7.89 % 10.53 % 55.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 3 5 34
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 5.77 % 9.62 % 65.38 %

52 : 4 , 2 , 4 , 3 , 5 , 34...7.69 , 3.85 , 7.69 , 5.77 , 9.62 , 65.38 = 18 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net