โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 17
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 64
ร้อยละ 0.00 % 1.49 % 1.49 % 1.49 % 0.00 % 95.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 81
ร้อยละ 2.30 % 2.30 % 1.15 % 1.15 % 0.00 % 93.10 %

87 : 2 , 2 , 1 , 1 , 0 , 81...2.30 , 2.30 , 1.15 , 1.15 , 0.00 , 93.10 = 6 : 6.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90%

Powered By www.thaieducation.net