โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 3 11 0 0 37
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 20.37 % 0.00 % 0.00 % 68.52 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 4 7 40 3 0 118
ร้อยละ 2.33 % 4.07 % 23.26 % 1.74 % 0.00 % 68.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 7 10 51 3 0 155
ร้อยละ 3.10 % 4.42 % 22.57 % 1.33 % 0.00 % 68.58 %

226 : 7 , 10 , 51 , 3 , 0 , 155...3.10 , 4.42 , 22.57 , 1.33 , 0.00 , 68.58 = 71 : 31.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42%

Powered By www.thaieducation.net