โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 3 10 0 0 39
ร้อยละ 3.70 % 5.56 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 4 7 38 0 0 121
ร้อยละ 2.35 % 4.12 % 22.35 % 0.00 % 0.00 % 71.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 6 10 48 0 0 160
ร้อยละ 2.68 % 4.46 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

224 : 6 , 10 , 48 , 0 , 0 , 160...2.68 , 4.46 , 21.43 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 64 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net