โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 2 12 2 0 56
ร้อยละ 4.00 % 2.67 % 16.00 % 2.67 % 0.00 % 74.67 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 8 5 59 2 0 102
ร้อยละ 4.55 % 2.84 % 33.52 % 1.14 % 0.00 % 57.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 11 7 71 4 0 158
ร้อยละ 4.38 % 2.79 % 28.29 % 1.59 % 0.00 % 62.95 %

251 : 11 , 7 , 71 , 4 , 0 , 158...4.38 , 2.79 , 28.29 , 1.59 , 0.00 , 62.95 = 93 : 37.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05%

Powered By www.thaieducation.net