โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 4 2 7 2 0 61
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 9.21 % 2.63 % 0.00 % 80.26 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 11 6 34 0 0 125
ร้อยละ 6.25 % 3.41 % 19.32 % 0.00 % 0.00 % 71.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 15 8 41 2 0 186
ร้อยละ 5.95 % 3.17 % 16.27 % 0.79 % 0.00 % 73.81 %

252 : 15 , 8 , 41 , 2 , 0 , 186...5.95 , 3.17 , 16.27 , 0.79 , 0.00 , 73.81 = 66 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net