โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 5 11 7 2 0 50
ร้อยละ 6.67 % 14.67 % 9.33 % 2.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 13 10 25 1 0 126
ร้อยละ 7.43 % 5.71 % 14.29 % 0.57 % 0.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 18 21 32 3 0 176
ร้อยละ 7.20 % 8.40 % 12.80 % 1.20 % 0.00 % 70.40 %

250 : 18 , 21 , 32 , 3 , 0 , 176...7.20 , 8.40 , 12.80 , 1.20 , 0.00 , 70.40 = 74 : 29.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60%

Powered By www.thaieducation.net