โรงเรียนบ้านควนยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 23
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 0 2 14 2 0 82
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 14.00 % 2.00 % 0.00 % 82.00 %

100 : 0 , 2 , 14 , 2 , 0 , 82...0.00 , 2.00 , 14.00 , 2.00 , 0.00 , 82.00 = 18 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net