โรงเรียนบ้านควนยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 16
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 13.33 % 13.33 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 1 12 5 13 32
ร้อยละ 8.70 % 1.45 % 17.39 % 7.25 % 18.84 % 46.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 8 3 14 9 17 48
ร้อยละ 8.08 % 3.03 % 14.14 % 9.09 % 17.17 % 48.48 %

99 : 8 , 3 , 14 , 9 , 17 , 48...8.08 , 3.03 , 14.14 , 9.09 , 17.17 , 48.48 = 51 : 51.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52%

Powered By www.thaieducation.net