โรงเรียนบ้านควนยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 0 2 2 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.15 % 3.08 % 0.00 % 90.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 4 2 81
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.40 % 4.40 % 2.20 % 89.01 %

91 : 0 , 0 , 4 , 4 , 2 , 81...0.00 , 0.00 , 4.40 , 4.40 , 2.20 , 89.01 = 10 : 10.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99%

Powered By www.thaieducation.net