โรงเรียนบ้านควนยวน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 26
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.54 % 6.15 % 1.54 % 0.00 % 90.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 1 2 5 2 0 85
ร้อยละ 1.05 % 2.11 % 5.26 % 2.11 % 0.00 % 89.47 %

95 : 1 , 2 , 5 , 2 , 0 , 85...1.05 , 2.11 , 5.26 , 2.11 , 0.00 , 89.47 = 10 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net