โรงเรียนบ้านควนยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 2 5 2 3 19
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 14.71 % 5.88 % 8.82 % 55.88 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 6 8 4 4 78
ร้อยละ 4.76 % 5.71 % 7.62 % 3.81 % 3.81 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 8 8 13 6 7 97
ร้อยละ 5.76 % 5.76 % 9.35 % 4.32 % 5.04 % 69.78 %

139 : 8 , 8 , 13 , 6 , 7 , 97...5.76 , 5.76 , 9.35 , 4.32 , 5.04 , 69.78 = 42 : 30.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22%

Powered By www.thaieducation.net