โรงเรียนบ้านควนยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 3 1 4 20
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 9.09 % 3.03 % 12.12 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 4 7 4 5 78
ร้อยละ 4.85 % 3.88 % 6.80 % 3.88 % 4.85 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 8 6 10 5 9 98
ร้อยละ 5.88 % 4.41 % 7.35 % 3.68 % 6.62 % 72.06 %

136 : 8 , 6 , 10 , 5 , 9 , 98...5.88 , 4.41 , 7.35 , 3.68 , 6.62 , 72.06 = 38 : 27.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94%

Powered By www.thaieducation.net