โรงเรียนบ้านควนยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 3 5 2 5 3 46
ร้อยละ 4.69 % 7.81 % 3.13 % 7.81 % 4.69 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 6 7 8 8 5 69
ร้อยละ 5.83 % 6.80 % 7.77 % 7.77 % 4.85 % 66.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 12 10 13 8 115
ร้อยละ 5.39 % 7.19 % 5.99 % 7.78 % 4.79 % 68.86 %

167 : 9 , 12 , 10 , 13 , 8 , 115...5.39 , 7.19 , 5.99 , 7.78 , 4.79 , 68.86 = 52 : 31.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14%

Powered By www.thaieducation.net