โรงเรียนบ้านควนยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 1.56 % 0.00 % 95.31 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 88
ร้อยละ 3.88 % 0.00 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 85.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 4 0 13 1 0 149
ร้อยละ 2.40 % 0.00 % 7.78 % 0.60 % 0.00 % 89.22 %

167 : 4 , 0 , 13 , 1 , 0 , 149...2.40 , 0.00 , 7.78 , 0.60 , 0.00 , 89.22 = 18 : 10.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.78%

Powered By www.thaieducation.net