โรงเรียนบ้านควนยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 4 6 4 3 42
ร้อยละ 7.81 % 6.25 % 9.38 % 6.25 % 4.69 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 86
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 11.65 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 10 4 18 4 3 128
ร้อยละ 5.99 % 2.40 % 10.78 % 2.40 % 1.80 % 76.65 %

167 : 10 , 4 , 18 , 4 , 3 , 128...5.99 , 2.40 , 10.78 , 2.40 , 1.80 , 76.65 = 39 : 23.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net