โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 22
ร้อยละ 10.71 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 97
ร้อยละ 6.48 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 89.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 3 4 0 0 119
ร้อยละ 7.35 % 2.21 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %

136 : 10 , 3 , 4 , 0 , 0 , 119...7.35 , 2.21 , 2.94 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 17 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net