โรงเรียนบ้านท่าบันได (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 25
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 69
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 94
ร้อยละ 1.82 % 0.91 % 11.82 % 0.00 % 0.00 % 85.45 %

110 : 2 , 1 , 13 , 0 , 0 , 94...1.82 , 0.91 , 11.82 , 0.00 , 0.00 , 85.45 = 16 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55%

Powered By www.thaieducation.net