โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 13
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 2 4 0 0 53
ร้อยละ 10.61 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 80.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 9 4 7 0 0 66
ร้อยละ 10.47 % 4.65 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %

86 : 9 , 4 , 7 , 0 , 0 , 66...10.47 , 4.65 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 76.74 = 20 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net