โรงเรียนบ้านนานิน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 2 3 3 1 67
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 3.85 % 3.85 % 1.28 % 85.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 4 1 84
ร้อยละ 2.04 % 3.06 % 4.08 % 4.08 % 1.02 % 85.71 %

98 : 2 , 3 , 4 , 4 , 1 , 84...2.04 , 3.06 , 4.08 , 4.08 , 1.02 , 85.71 = 14 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net